Prosím čekejte

SouthPrague.Net

Nalézáte se v sekci: Spolek » Stanovy | Skok na navigaci

Stanovy občanského sdružení SouthPrague.Net

Stanovy občanského sdružení SouthPrague.Net


Čl. I. Základní ustanovení

 1. Sdružení SouthPrague.Net (dále jen sdružení) je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení fyzických osob.

 2. Sdružení je právnickou osobou ve smyslu zákona Č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

 3. Sídlem sdružení je Pelzova 1410, Praha 5 Zbraslav.

Čl. II. Činnost sdružení

 1. Sdružení bude k dosažení svých cílů vyvíjet zejména následující činnosti:

  1. Výstavba a provoz počítačové sítě pro vzájemnou komunikaci členů a propojení do dalších sítí.

  2. Provozování informačního systému.

  3. Podpora využívání internetu a informačních technologií.

  4. Podpora šíření vzdělanosti, kultury a poznání.

  5. Rozšiřovat aplikace nejmodernějších informačních technologií.

  6. Poskytovat poradenství a konzultace členům.

  7. Pořádání školení, diskusí, exkurzí, konferencí a seminářů pro členy i pro veřejnost.

  8. Může financovat neziskový projekt jiné fyzické nebo právnické osoby, pokud přispívá k dosažení cílů sdružení, nebo je součástí jiného takového projektu.

  9. Získávání dotací, grantů a sponzorských příspěvků za účelem financování sdružení a jeho projektů.

  10. Spolupráce se subjekty, které sledují slučitelné cíle.

Čl. III. Členství ve sdružení

 1. Členem sdružení se může stát fyzická osoba, která se chce účastnit prací naplňujících cíle sdružení.

 2. Členství ve sdružení je zcela dobrovolné a vzniká dnem zápisu do seznamu členů.

 3. Zájemce o členství se po podání přihlášky do okamžiku zapsání do seznamu členů označuje jako Čekatel členství.

 4. O vzniku členství rozhoduje Rada. Při rozhodování o přijetí nového člena vezme v úvahu především doporučení a reference stávajících členů a technické možnosti připojení nového člena na komunikační infrastrukturu sdružení.

 5. Člen sdružení má právo podat žádost o pozastavení členství na dobu minimálně 3 měsíce. V době pozastaveného členství nemá člen povinnost platit členské poplatky a nemá právo využívat produkty sdružení a rozhodovat v orgánech sdružení.

 6. Členství zanikne výmazem ze seznamu členů sdružení.

 7. Členství ve sdružení končí:

  1. Vystoupením člena ze sdružení.

  2. Rozhodnutím schůze členů o vyloučení člena.

  3. Úmrtím člena.

  4. Zánikem sdružení.

  5. Uplynutím doby 24 měsíců od okamžiku pozastavení členství, pokud během této doby nedošlo k obnovení členství.

 8. Schůze členů může rozhodnout o vyloučení člena, jestliže:

  1. člen sdružení nezaplatil členské poplatky ani po výzvě Rady v dodatečně stanovené lhůtě.

  2. člen sdružení zvlášť závažným způsobem porušuje svoje povinnosti člena, nebo poškozuje dobré jméno sdružení, přestože byl na porušování svých povinností a na možnost vyloučení ze sdružení písemně upozorněn Radou.

Čl. IV. Práva a povinnosti člena

 1. člen Sdružení má právo:

  1. Účastnit se jednání schůze členů, hlasovat na ní a podávat návrhy.

  2. Volit a být volen do orgánů sdružení.

  3. Využívat, za podmínek stanovených Radou, produkty sdružení (připojení k lokální síti a Internetu, šiřitelné programové prostředky, konzultace, organizační a technická podpora aj.).

  4. Navrhovat kontrolu činnosti sdružení Kontrolní komisi.

 2. člen Sdružení má povinnost:

  1. Dodržovat stanovy sdružení, jakož i všechny interní řády sdružením vydané.

  2. Platit ve stanovených lhůtách členské poplatky.

  3. Oznamovat změny údajů vedených v seznamu členů sdružení.

  4. Dle svých schopností a možností přispívat k prospěchu a rozvoji sdružení.

Čl. V. Orgány sdružení

 1. Schůze členů

  1. Schůze členů je nejvyšším orgánem sdružení a je tvořena všemi členy sdružení. Schůzi členů svolává Rada sdružení nejméně jednou ročně s přesahem maximálně dvou měsíců. Rada však svolá Schůzi členů kdykoliv, požádá-li o to alespoň třetina všech členů nebo Kontrolní komise sdružení. V tomto případě je Rada povinna svolat schůzi členů nejpozději do jednoho měsíce. Schůze členů může být uskutečněna také elektronickou formou.

  2. Schůze členů se svolává oznámením na WWW serveru sdružení a rozesláním informace všem členům sdružení elektronickou poštou(pokud tuto člen sdělil Radě) nejméně 7 dní předem. Součástí oznámení je i návrh programu.

  3. První schůze členů bude svolána do 90 dnů od data registrace sdružení.

  4. Schůze členů rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů.

  5. Schůze členů je schopna usnášení, je-li přítomno 25% členů z celkového počtu sdružení. Není-li schůze členů schopná usnášení, svolá Rada náhradní Schůzi členů za 30 minut. Náhradní Schůze členů je vždy schopna usnášení.

  6. Schůzi členů vede předsedající určený Radou.

  7. Na schůzi členů je nejprve zvolen ověřovatel a poté po případném doplnění i program. Jednání Schůze členů jsou neveřejná. Z každého zasedání vyhotoví předsedající zápis, který spolupodepíše zvolený ověřovatel.

  8. Výhradně Schůzi členů přísluší:

   1. Volit z členů rovnou, přímou volbou členy Rady na dobu 1 roku.

   2. Volit z členů rovnou, přímou volbou Kontrolní komisi na dobu 2 let.

   3. Odvolávat hlasováním členy Rady nebo Kontrolní komisi sdružení.

   4. Schvalovat výši všech poplatků podle návrhu Rady.

   5. Měnit stanovy, v tom případě rozhoduje schůze členů třípětinovou většinou hlasů přítomných členů.

   6. Schůzi členů dále přísluší:

   7. Schvalovat zprávu Rady o hospodaření a zprávu Kontrolní komise o revizi činnosti sdružení za uplynulý kalendářní rok.

   8. V případě zániku sdružení rozhoduje o provedení likvidace a o naložení s majetkem a likvidačním zůstatkem.

   9. Rozhodovat ve všech dalších věcech, které jsou jí vyhrazeny těmito stanovami, interními řády nebo pokud o rozhodnutí požádá Rada.

 2. Rada

  1. Rada je výkonným orgánem sdružení, je sedmičlenná včetně předsedy.

  2. Radě přísluší:

   1. Volit ze svých členů předsedu a místopředsedu sdružení.

   2. Odvolávat předsedu a místopředsedu sdružení.

   3. Přijímat interní řády sdružení ve všech věcech s výjimkou otázek výhradně svěřených do pravomoci Schůze členů.

   4. Rozhodovat o přijetí nových členů sdružení, navrhovat Schůzi členů jejich vyloučení a má právo pozastavit členství členovi, kterého hodlá Schůzi navrhnout k vyloučení.

   5. Vést seznam členů sdružení jakož i jeho podpůrné evidence.

   6. Spravovat majetek sdružení.

  3. Radě dále přísluší:

   1. Svolávat schůzi členů a určovat jejího předsedajícího.

   2. Podávat schůzi členů zprávu o výsledcích hospodaření.

   3. Provádět další činnosti určené Radě těmito stanovami, nebo interními řády.

   4. Činit veškerá opatření nezbytná k zajištění řádné činnosti sdružení, jakož i provádět další činnost, pokud tato nepřísluší jiným orgánům sdružení.

  4. Zasedání Rady svolává předseda sdružení zpravidla jedenkrát měsíčně, nejméně však jedenkrát za tři měsíce.

  5. Rada rozhoduje prostou většinou všech hlasů.

  6. Rozhodnutí Rady jsou ve formě písemné, ověřené podpisy přítomných členů Rady, či ve formě soupisu rozhodnutí v elektronické podobě dostupné běžnými prostředky všem členům.

  7. Rada umožní všem členům sdružení nahlížet do zápisů z členských schůzí a rozhodnutí Rady, Kontrolní komisi pak kontrolu účetnictví a dalších materiálů souvisejících s činností sdružení.

 3. Předseda

  1. Předseda je statutárním zástupcem sdružení. Zastupuje sdružení navenek a jedná jeho jménem ve všech věcech, respektujíce rozhodnutí Rady nebo Schůze členů.

  2. Předseda je oprávněn činit v době mezi zasedáními Rady veškerá opatření a rozhodnutí nezbytná k zajištění řádné činnosti sdružení, s výjimkou těch, která jsou stanovami vyhrazena Schůzi členů.

 4. Místopředseda

  1. Místopředseda zastupuje předsedu v případě, že jej předseda písemně pověřil. V rámci pověření je pak oprávněn jednat shodně a stejným způsobem jako by jednal předseda.

 5. Kontrolní komise

  1. Kontrolní komise je revizním a kontrolním orgánem sdružení.

  2. Kontrolní komise je minimálně dvoučlenná a volí ji Schůze členů.

  3. Kontrolní komise vykonává kontrolní činnost v oblasti hospodaření sdružení, zejména účetnictví a financí, jakožto i kontrolu ostatních činností sdružení. Rada je povinna poskytnout kontrolní komisi veškeré materiály související s činností sdružení.

  4. Alespoň jednou ročně provádí revizi účetnictví a Schůzi členů předkládá zprávu o kontrole hospodaření a činnosti sdružení za uplynulý kalendářní rok.

 6. Společná ustanovení o orgánech sdružení.

  1. Funkce v orgánech sdružení jsou čestné.

  2. Za výkon funkce v orgánech sdružení přísluší náhrada účelně vynaložených výdajů předsedovi sdružení a členům Rady - jedná se o prokazatelné náklady spojené s komunikací s orgány státní zprávy, jinými sdruženými organizacemi, fyzickými a právnickými organizacemi, které jsou spojeny s činností sdružení.

  3. Funkce člena Kontrolní komise a člena Rady jsou neslučitelné.

 7. Kooptace

  1. V případě, že během funkčního období Rady, nebo Kontrolní komise, dojde ke snížení počtu členů pod stanovami určený počet, může orgán ,ve kterém tato situace nastala, kooptovat z řad členů sdružení, a s jejich souhlasem, své nové členy tak, aby byl naplněn počet členů určený stanovami pro dotčený orgán. S rozhodnutím o kooptaci nového člena musí souhlasit všichni členové orgánu, do kterého má být kandidát kooptován. O změně ve složení dotčeného orgánu musí být informování členové sdružení do 15 dnů.

Čl. VI. Technická komise

 1. Technická komise je odborným poradním orgánem Rady. Je sestavena z jednotlivých zástupců bodů páteřní sítě a slouží k posuzování technické, odborné nebo speciální problematiky.

 2. Okruhy působnosti a úkoly určuje orgán, který technickou komisi ustanovil nebo interní řád sdružení. Tentýž orgán rozhodne i o počtu členů komise, jejím personálním obsazení i jejím zrušení a to uvedením v organizačním řádu sdružení

 3. Doporučení Technické komise nejsou pro Radu sdružení závazná, rada je však bere v potaz.

 4. Členové Technické komise jsou jmenováni a odvoláváni předsedou z kandidátů navržených Radou.

Čl. VII. Zásady hospodaření

 1. Sdružení hospodaří se svým majetkem, jehož zdrojem jsou zejména:

  1. Členské poplatky - pravidelný poplatek za využívání prostředků sdružení.

  2. Dary a jiná plnění fyzických a právnických osob.

  3. Příjmy z jiných finančních zdrojů.

 2. Tyto zdroje jsou používány výhradně v souladu s předmětem činnosti sdružení a k zajištění jeho provozu.

 3. Cílem činnosti sdružení není dosažení zisku. Přebytek hospodaření se použije v následujícím období podle rozpočtu schváleného Radou.

 4. Hospodaření sdružení se řídí interním Finančním řádem sdružení a obecně závaznými právními předpisy ČR.

 5. Účetní závěrka za uplynulý kalendářní rok musí být projednána Radou nejpozději do konce února následujícího roku.

 6. Zprávu o výsledcích hospodaření za uplynulé období předkládá Rada ke schválení Schůzi členů.

Čl. VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Pro svou činnost vydává sdružení interní řády. Ve lhůtě 60 dní od registrace budou vydány minimálně:

  1. Organizační řád řeší vnitřní členění členů sdružení do skupin dle geografické topologie, či obdobné kategorie a jejich spolupráci.

  2. Provozní řád sítě SouthPrague.Net řeší chování a obecné zásady práce jednotlivých členů sítě SouthPrague.Net.

  3. Finanční řád řeší termíny a způsob vybírání poplatků, pravidla a způsob financování sítě SouthPrague.Net, zejména financování nákladu provozu, vývoje a výstavby, vytváření finančních rezerv a další zásady hospodaření.

 2. Ukončením členství končí i členství v orgánech sdružení.

 3. První Radou sdružení jsou členové přípravného výboru.

- Konec souboru -


Vaše informace

 • Přihlášen: NE
 • IP: 44.210.99.209

Přihlášení
MÁTE OTÁZKY?

VOLEJTE
776 381 626
Facebook