Prosím čekejte

SouthPrague.Net

Nalézáte se v sekci: Spolek » Organizační řád | Skok na navigaci

Organizační řád občanského sdružení SouthPrague.Net

Organizační Řád sdružení SouthPrague.Net


Čl. I. Definice organizačního řádu

Organizační řád vymezuje termíny důležité pro chod Občanského sdružení SouthPrague.Net (dále jen „Sdružení“), určuje základní práva a povinnosti osob ve Sdružení a v neveřejné síti občanského sdružení SouthPrague.Net (dále jen „síť Sdružení“). Dále stanovuje podrobný postup přijetí nového člena, upravuje podrobnosti o vzniku a zániku členství, upravuje fungování projektů a upřesňuje komunikaci s orgány Sdružení.

Rada Občanského sdružení SouthPrague.Net vydává v souladu se stanovami Občanského sdružení SouthPrague.Net organizační řád.

Čl. II. Vymezení pojmů

1. "Node" - místo, kde se nachází zařízení počítačové sítě v majetku Sdružení, které může směrovat provoz počítačové sítě a může umožňovat připojení.

2. "Rada sdružení", "Rada" - orgán sdružení definovaný ve Stanovách Čl. V odst. 2.

3. "Předseda sdružení", "Předseda" - orgán sdružení definovaný ve Stanovách Čl. V odst. 3.

4. "Místopředseda sdružení", "Místopředseda" - orgán sdružení definovaný ve Stanovách Čl. V odst 4.

5. "Kontrolní komise", "CKom" - orgán sdružení definovaný ve Stanovách Čl. V odst. 5.

6. "Veřejná IP adresa" - IP adresa unikátní v celé síti Internet, která je přímo dostupná z Internetu.

7. “Vnitřní IP adresa“ - IP adresa přidělovaná všem členům sdružení. Jedná se např. o adresu z rozsahu IPv4 10.26.0.0/16.

8. "CNS" - Centrální systém sdružení evidující/kontrolující/spravující připojení členů a páteřních síťových spojů a síťových prvků.

9. "Primary Admin" - Radou určený člen spravující určený node - je to primární osoba zodpovědná za stav node.

10. "Secondary Admin" - Radou určený člen spravující určený node v případech, kdy se Primary Admin danému problému nemůže věnovat.

11. "Administrátoři" - Souhrnné označení pro Primary Adminy a Secondary Adminy, případně NSAdminy.

12. "TopAdmin" - Radou určený člen spravující páteřní síťové prvky sdružení a prvky, které nemají určeny svého administrátora, CNS, apod.

13. "NSAdmin" - Radou určený člen spravující některou ze síťových služeb, popř. serveru s běžící síťovou službou.

14. "Pokladník" - Radou určený člen Rady, který se stará o správné hospodaření sdružení, proplácí faktury, apod.

15. "Příspěvkář" - Radou určený člen, který na koncentračním účtu sumarizuje PČP, kontroluje jejich správnost a následně je hromadně přeposílá na běžný účet Sdružení.

16. "Projektový manažer", "Projekťák" - Radou určený člen, který vede evidenci projektů, koordinuje jejich tvorbu a předává je Radě.

17. „Projekt“ – umožňuje členům financovat rozvoj sítě, síťových služeb a činností sdružení. Každý řádný člen má možnost předložit radě svůj projekt.

18. „Skladník“ – pověřený člen, který objednává, přechovává a vydává majetek sdružení.

19. "Garant projektu" - Osoba, která odpovídá za celý projekt, aktivně řeší jeho vývoj a koordinuje práci projektového týmu.

20. "Patron" - osoba pomáhající zájemcům se vstupem do Sdružení a připojením do sítě Sdružení.

21. "Zájemce" - osoba, která vyjádřila svůj zájem stát se členem sdružení.

22. "Čekatel" - osoba vedená CNS, která čeká na rozhodnutí rady o přijetí/nepřijetí do Sdružení (viz Stanovy Čl. III odst. 3).

23. "Uživatel" - osoba, která je povinna dodržovat stanovy a veškeré řády sdružení.

Evidujeme tyto druhy uživatelů:

a. "Řádný člen sdružení" - uživatel, který plní veškeré své povinnosti dle stanov a řádů sdružení a využívá výhod z toho plynoucích.

b. "Rodinný příslušník" - uživatel, který bydlí v rámci stejné bytové jednotky jako "Řádný člen sdružení" a chce ve sdružení vystupovat svým vlastním uživatelským jménem.

c. "Nepřijatý člen" - uživatel, který byl čekatelem, avšak nedošlo ke splnění všech podmínek po přijetí za člena. Takový uživatel již není čekatelem, je však stále evidován.

d. "Čekatel" - uživatel, který podal přihlášku do Sdružení, využívá výhod Sdružení a řídí se všemi povinnostmi člena, avšak Rada ještě nerozhodla o jeho přijetí/nepřijetí.

e. "Pozastavený člen" - uživatel, který má dočasně pozastavené členství ve Sdružení.

f. "Ukončený člen" - uživatel, který ukončil členství ve Sdružení.

24. "Pozastavení členství" (více viz Čl. V tohoto řádu a Stanovy).

Evidujeme tyto druhy pozastavení členství:

a. "Na vlastní žádost" - pozastavení, kdy člen podal žádost o pozastavení a ta mu byla Radou schválena.

b. "Nucené" - pozastavení, které vzniklo rozhodnutím rady bez žádosti člena - např. při neplnění povinností člena. Takového člena Rada navrhuje členské schůzi na vyloučení ze Sdružení.

25. "Ukončení členství" (více viz Čl. VI tohoto řádu a Stanovy).

Evidujeme tyto druhy ukončení členství:

a. "Na vlastní žádost" - ukončení, kdy člen podal žádost o ukončení a ta mu byla Radou schválena.

b. "Vypršení pozastavení" - ukončení členství z důvodu, že pozastavení člena překročilo maximální dobu pozastavení danou stanovami.

c. "Na základě nuceného pozastavení" - zánik členství vyloučením členskou schůzí - na základě návrhu Rady sdružení a nuceného pozastavení členství.

d. "Odloučení CAP" - hromadné ukončení členství k 30.11.2004 členů z regionu Černošic, které bylo rozhodnuto na členské schůzi 25.9.2004.

e. "Úmrtí člena" - ukončení, kdy osoba blízká doložila Sdružení, že došlo k úmrtí člena.

Čl. III. Práva a povinnosti

1. Člen sdružení - Vydefinováno ve stanovách Čl. IV a řádech sdružení.

2. Administrátoři a TopAdmini

a. Odpovídá za technický stav nodu, který má ve správě, za jeho bezproblémový chod a splnění všech zákonných norem a požadavků (VO ČTU, apod).

b. Snaží se o vytvoření co nejlepších podmínek pro přístup k síti Sdružení všem členům a získává od nich zpětnou vazbu.

c. V případě potřeby může požadovat po členech (zejména po těch, kteří jsou připojeni na daný node) pomoc s jednorázovými činnostmi potřebnými pro zachování dobrého chodu/stavu nodu (opravy apod.).

d. Bude-li mít člen problémy s připojením na node, je admin první osobou, která musí poskytnout nezbytnou součinnost pro vyřešení problému. Admin by měl sledovat s jakým hw se členové připojují k nodu.

e. U nodu s bezdrátovými zařízeními by měl v pravidelných intervalech kontrolovat obsazenost frekvenčního pásma a v případě potřeby podnikat kroky proti provozovatelům zdroje rušení.

f. Je povinen spolupracovat s ostatními adminy a Radou.

g. Je povinen kontrolovat dodržování stanov a řádů Sdružení jednotlivými členy, připojenými přes jemu svěřený node.

h. Je povinen reagovat na výzvy a informace od orgánů Sdružení a CNS.

i. Plánované odstávky nodu je povinen s dostatečným předstihem ohlásit členům připojeným na daný node.

j. Měl by se účastnit srazů adminů, případně rozšířených zasedání Rady sdružení.

k. Má právo na refundaci nákladů do výše PČP.

l. V případě, že již nemůže vykonávat svou funkci, je povinen tuto skutečnost oznámit Radě s dostatečným předstihem a pomoci s nalezením vhodného nástupce.

3. Pokladník

a. Dbá na řádné hospodaření sdružení.

b. Převodem z účtu platí veškeré závazky sdružení v řádných termínech a vede jejich evidenci.

c. Zasílá refundované náklady členů na jejich bankovní účty.

d. Na základě schválených projektů proplácí náklady vzniklé při jejich realizaci.

e. Má právo na refundaci nákladů do výše PČP.

4. Příspěvkář

a. Na koncentračním účtu sumarizuje příchozí platby PČP a VČP, u kterých kontroluje jejich správnost.

b. Ve stanovený termín přeposílá hromadně PČP a VČP na účet Sdružení.

c. Má právo na refundaci nákladů do výše PČP.

5. Projektový manažer - Projekťák

a. Vede evidenci projektů.

b. Koordinuje a podporuje vznik nových projektů.

c. Zajištuje kompletnost obsahu projektů.

d. Dbá na řádné uzavření a vypořádání všech projektů.

e. Ve věci projektů slouží jako komunikační prostředek mezi členy Sdružení a Radou.

f. Má právo na refundaci nákladů do výše PČP.

6. Garant projektu

a. Podává projekt, aktivně řeší jeho vývoj a koordinuje práci projektového týmu.

b. Zodpovídá za kvalitu provedené práce, za převzatý majetek sdružení, za jeho zaevidování a vypracovává závěrečnou zprávu o projektu. Vše v souladu s platnými právními předpisy.

c. Veškerou komunikaci s orgány Sdružení na téma projektů vede s Projektovým manažerem.

7. Patron

a. Měl by být technicky schopen kvalitně připravit zájemce na připojení, předat mu základní vstupní informace a následně zkontrolovat stav připojení čekatele před přijetím za řádného člena.

b. Způsob, výše a metoda úhrady případné odměny patrona za práci pro zájemce nad rámec toho, co je definováno v povinnostech patrona, je věcí vzájemné dohody zájemce a Patrona.

c. Sdružení vede seznam členů sdružení, kteří jsou ochotni a schopni tuto pomoc novým zájemcům nabízet.

d. Ve sdružení může mít Patron nárok na odměnu maximálně ve výši 500,- Kč hrubého při připojování na AP či Grab, na kterém není již hotový rozvod do dané bytové jednotky. Za připojení na Grab s rozvodem do bytů náleží odměna maximálně 200,- Kč hrubého. Patron je pro získání nároku na vyplacení odměny za připojení zájemce povinen dodat protokol o provedení připojení (PPP) Radě a zájemce se musí stát řádným členem sdružení. V případě, že patron provede řádně vše potřebné a čekatel nakonec není přijat z důvodů na jeho straně, i přesto může patronovi náležet odměna.

e. Osoba, která chce být Patronem, požádá Radu, která rozhodne o jeho jmenování do funkce. Seznam Patronů je publikován na webu sdružení. Pokud patron již nadále nechce vykonávat funkci patrona, požádá Radu o odvolání z funkce, která o žádosti rozhodne.

Čl. IV. Postup pro přijetí nového člena

1. Zájemce, který má zájem stát se členem sdružení a prostudoval si veškeré podmínky členství, se zapíše do seznamu zájemců.

2. V případě, že si zájemce některý z patronů vezme, je zájemci odeslán e-mail s informací o daném Patronovi a o dalším postupu.

3. Patron zájemce kontaktuje a seznámí ho s fungováním sdružení a dalším postupem.

4. Patron zájemce připojí či konstatuje nemožnost připojení.

5. V případě úspěšného připojení Patron v systému zájemců změní stav zájemce na „Čekatel“. V opačném případě Patron v systému zájemců změní stav zájemce na „Nelze připojit“ a zadá důvod.

6. Čekatel uhradí požadovanou výzvu k platbě, která mu byla vystavena při změně stavu na čekatele.

7. Čekatel je povinen se dostavit na jedno ze zasedání Rady k ověření totožnosti a podepsání přihlášky do sdružení. Termíny mu jsou sděleny v uvítacím e-mailu.

8. Rada rozhodne o přijetí/nepřijetí Čekatele na zasedání Rady.

9. V případě přijetí Čekatele se z něj stává Řádný člen sdružení, v případě nepřijetí Nepřijatý čekatel.

Čl. V. Pozastavení členství

1. Člen sdružení má právo podat žádost o pozastavení členství na dobu minimálně 3 měsíců (tyto 3 měsíce musí být vždy kvartální: 1-3, 4-6, 7-9, 10-12), maximálně 2 let.

2. V době pozastaveného členství nemá člen povinnost platit členské poplatky a nemá právo využívat produkty Sdružení a rozhodovat v orgánech Sdružení.

3. O pozastavení členství se žádá vyplněním formuláře na webu Sdružení, a to nejpozději před začátkem požadovaného kvartálu.

4. Rada o žádosti člena rozhodne na nejbližším zasedání Rady. Rada může žádost odmítnout, či schválit.

Čl. VI. Obnovení členství

1. Člen, který má pozastavené členství, má právo podat žádost o obnovení členství kdykoliv, nejdříve však po uplynutí 3 měsíců po pozastavení členství.

2. O obnovení členství lze požádat formulářem, který člen nalezne na webu Sdružení.

3. Rada o žádosti člena rozhodne na nejbližším zasedání Rady. Rada může žádost odmítnout, či schválit.

Čl. VII. Ukončení členství na vlastní žádost

1. Člen sdružení má právo podat žádost o ukončení členství ve Sdružení kdykoliv, avšak s termínem ukončení k poslednímu dni libovolného kvartálu.

2. O ukončení členství se žádá formulářem, který člen nalezne na webu Sdružení.

3. Po ukončení členství již nelze požádat o jeho obnovení a jedinou cestou zpět je možnost podání nové přihlášky a následný postup jako u každého jiného zájemce.

4. Rada žádost člena projedná na svém nejbližším zasedání.

Čl. VIII. Projekty sdružení

1. Budování, rozvoj a inovace Sítě sdružení probíhá především formou projektů Sdružení.

2. Vznik návrhu projektu koordinuje Projektový manažer.

3. Návrh na projekt předkládá Garant projektu Projektovému manažerovi, který jej zkontroluje a následně vrátí k přepracování nebo předá ke schválení Radě.

4. Rada sdružení může návrh projektu odmítnout, odložit, požadovat dopracování, přepracování, či jej může schválit.

Čl. IX. Závěrečná ustanovení

Tento organizační řád nabývá účinnosti dne 09.05.2012.

- Konec souboru -


Vaše informace

  • Přihlášen: NE
  • IP: 44.210.99.209

Přihlášení
MÁTE OTÁZKY?

VOLEJTE
776 381 626
Facebook