Prosím čekejte

SouthPrague.Net

Nalézáte se v sekci: Spolek » Finanční řád | Skok na navigaci

Finanční řád SouthPrague.Net, z.s.

Finanční řád platný od 1.3.2012 do 30.4.2015: ZDE

1. Úvod

  1.1. Tento řád upravuje pravidla a způsob financování spolku SouthPrague.Net, z.s. (dále jen spolek).
  1.2. Pro účely tohoto řádu se pojmem „uživatel“ rozumí člen spolku nebo čekatel.
  1.3. Běžným účtem spolku je transparentní účet č. 1297719001/5500 vedený u Raiffeisen bank.
  1.4. Koncentračním účtem pro úhradu členských příspěvků je transparentní účet č. 2000210090/2010 vedený u FIO Banky.

2. Pravidelný členský příspěvek

  2.1. Pravidelný členský příspěvek (PČP) se platí čtvrtletně.
  2.2. Výši PČP na jednotlivá čtvrtletí (Q) stanovuje Rada, a to v rámci finančního rozmezí stanoveného 3. členskou schůzí.
  2.3. PČP je hrazen na koncentrační účet spolku.
  2.4. PČP se platí vždy dopředu, tedy na období, které nastane.
  2.5. Člen platí PČP vždy až po obdržení výzvy k platbě, výzva je zaslána standardním informačním kanálem spolku.
  2.6. Platba PČP musí být vždy identifikována variabilním symbolem (VS), který je součástí výzvy k platbě PČP. Tento variabilní symbol je jedinečný pro každého člena. Je možné nastavit i trvalý příkaz.
  2.7. Uhrazením PČP se rozumí, že platba je ve správné výši připsána na stanovený účet nejpozději v den splatnosti a transakce obsahuje správný variabilní symbol (VS).
  2.8. Platební harmonogram PČP
   2.8.1. Výzva k platbě PČP je uživatelům distribuována zpravidla 16. dne v měsíci před započetím čtvrtletí (Q), kterého se PČP týká a je splatná do posledního dne téhož měsíce ve kterém byla vystavena.
   2.8.2. V případě, že vystavená platba není uhrazena 7 dní před splatností, je uživateli zasláno připomenutí platby.
   2.8.3. V případě, že člen nereflektuje na výzvu a nezaplatí do dne splatnosti včetně, je uživateli následný den zaslána upomínka k zaplacení PČP. Dále je takovému členovi automaticky dočasně pozastavena možnost využití některých počítačových prostředků spolku.
   2.8.4. Pokud nedojde k uhrazení platby do 14. dne po splatnosti včetně, je uživateli následující den automaticky pozastavena možnost využití všech počítačových prostředků spolku. Pokud nedojde k uhrazení platby ani do 45. dne po splatnosti včetně, a to i přes to, že byl člen upozorněn na možnost zániku jeho členství v důsledku neuhrazení této platby, členství členovi zaniká, nerozhodne-li Rada jinak. U čekatele Rada rozhodne o nepřijetí za řádného člena.
  2.9. Hodlá-li člen požádat Radu o pozastavení členství, musí tak učinit odesláním žádosti pomocí webu spolku.
  2.10. Pokud je chybou uživatele znemožněno automatické zpracování platby, je možné po uživateli požadovat zaplacení manipulačního poplatku (MP), obvykle ve výši 20 Kč.
  2.11. Pokud uživatel zaplatí při platbě PČP menší částku než k jaké byl vyzván, je povinen doplatit rozdíl předepsané a skutečně zaplacené částky, obvykle navýšený o MP.
  2.12. Pokud uživatel zaplatí při platbě PČP částku větší než k jaké byl vyzván, v případě, že rozdíl předepsané a skutečně zaslané částky je větší než MP, je mu tento rozdíl (snížený o MP) pokladníkem zaslán do 30 kalendářních dnů zpět na účet odesilatele. V případě, že je rozdíl očekávané a skutečně zaslané částky menší než MP, žádný přeplatek se nevrací.
  2.13. Platební harmonogram PČP u čekatele
   2.13.1. Zaevidováním čekatele je vygenerována výzva k platbě vstupního členského příspěvku (VČP) a PČP na zbytek Q.
   2.13.2. Měsíc, kdy došlo k zaevidování čekatele, se do PČP započítává, pokud k zaevidování došlo do 15. dne (včetně) v měsíci.
   2.13.3. Lhůty splatnosti VČP a PČP jsou obdobné jako v bodě 2.8.

3. Vstupní členský příspěvek (VČP)

  3.1. Výše jednorázového VČP je 500,-Kč. Ve výjimečných odůvodněných případech může Rada rozhodnout o odlišné výši tohoto příspěvku.
  3.2. VČP je zpravidla hrazen společně s platbou prvních PČP.

4. Úhrada členských příspěvků prací

  4.1. Rada může snížit výši PČP členům, kteří pro spolek zdarma pracují, a vede jejich evidenci.

5. Způsob financování

  5.1. Přebytek provozního hospodaření se použije v následujícím období podle rozpočtu schváleného Radou na financování dalšího rozvoje spolku.

6. Závěrečná ustanovení

  6.1. Finanční řád nabývá účinnosti dne 01.05.2015.

Vaše informace

 • Přihlášen: NE
 • IP: 44.210.99.209

Přihlášení
MÁTE OTÁZKY?

VOLEJTE
776 381 626
Facebook